ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกาญจนหทัย ปราโมทย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกมลพรรณ ธรรมศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริประภา วชิระอัศวนนท์
ครูผู้ช่วย

นางจุรีรัตน์ เปรมศิริสกุล
ครูผู้ช่วย

นายธนาชัย ทวีวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางนุสรา เผ่าสังข์
ครูผู้ช่วย