ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางสาวภัทราวดี จันทร์สระคู
ครู คศ.1

นางสาวศรัญญา กลดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2