ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัชวาลย์ ชำนาญรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสนอง มาลาหอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมพิศ แดงดี
ครูผู้ช่วย