ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกนกวรรณ เย็นใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรพรรณ พันพิพิธ
ครู คศ.2

นางสาวนภาพร โคตโพนสูง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก คำยอด
ครูผู้ช่วย

นายอมรินทร์ นิลบรรหาร
ครูผู้ช่วย