ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรวุฒิ พวงสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ บุญลือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรร อาจจุฬา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0