ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิชญา แซ่เล้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรรณวท ปาลกะวงศ์
ครู คศ.1

นายธนากร แก่นท้าว
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา สกุลคง
ครูผู้ช่วย

นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู
พนักงานราชการ