ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวนพวรรณ คนซื่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกนกวรรณ เย็นใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอรพรรณ งิ้วงาม
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวพรรณวท ปาลกะวงศ์
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวอรวรรณ ไชยชาญ
ครู คศ.1